RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

UCHWAŁA nr XXXIV/184/2005
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka

Publiczna w Walimiu. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami ) i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85 poz. 339 z późniejszymi zmianami ).

RADA GMINY W WALIMIU UCHWALA STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WALIMIU ROZDZIAŁ

I Postanowienia ogólne

§ 1


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu, zwana dalej Biblioteką jest gminną jednostkę upowszechniania kultury i działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
2) Ustawy z dnia 27 października 1997 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 )
3) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.339 z późniejszymi zmianami); zwana dalej ˝Ustawę o bibliotekach˝
4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694)
5) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami).
6) Niniejszego Statutu.

§ 2


Biblioteka działa w formie instytucji kultury i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez gminę Walim.

§ 3


Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielność prowadzenia gospodarki finansowej.

§ 4


Siedzibą biblioteki i terenem działania jest gmina Walim.

§ 5
Bezpośredni nadzór nad bibliotekę sprawuje Dyrektor Biblioteki. Bezpośrednim zwierzchnikiem Dyrektora Biblioteki jest Wójt Gminy
.
§ 6
Nadzór metodyczny nad Bibliotekę sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu w zakresie określonym ustawę o bibliotekach.

§ 7


Biblioteka używa piecząci podłużnej z nazwę: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 8 58-320 Walim I. Cele i zadania Biblioteki.

§ 8


Biblioteka zapewnia obsług biblioteczną gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy. Służy również upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną.

§ 9


Do podstawowych zadań biblioteki należy:
1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnętrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, gromadzenie i opracowywanie zbiorów dotyczących własnego regionu.
4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
5. Podejmowanie różnorodnych działań, mających na celu popularyzację księżki i czytelnictwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami w rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
7. Realizowanie innych obowiązków wynikających z ustawy o bibliotekach.

§ 10


Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz osób przyjezdnych, jak również służących szeroko pojjętej promocji gminy. II. Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 11


Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnościę, reprezentuje Bibliotekę na zewnętrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje organ wykonawczy gminy, jakim jest Wójt Gminy.

§ 12


1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliłci innych zawodów, związanych z jej działalnościę. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki. 2. Struktura organizacyjna SIK Gminna Biblioteka Publiczna określona jest w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego statutu.

§ 13


Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach, odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

§ 14


Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa oraz regulaminu wynagradzania, opracowanego przez Dyrektora Biblioteki.

§ 15


Biblioteka prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych i dla dzieci, dwie filie, oraz może prowadzić punkty biblioteczne ( w tym sezonowe ).

§ 16


Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 17


Przy Bibliotece mogą działaÄ? koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje – zgodnie z obowiązującymi przepisami. III. Gospodarka finansowa Biblioteki:

§ 18


Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarką w ramach posiadanych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Biblioteka prowadzi gospodarką finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawę gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

§ 19


Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, a także z dochodów własnych, dotacji docelowych, darowizn, oraz z innych źródeł.

§ 20


Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa – a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 21


Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej biblioteki służy realizacji celów statutowych. IV. Postanowienia końcowe.

§ 22


Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§23


Traci moc § 3 uchwały Nr XXIX/194/2000 Rady Gminy w Walimiu z dnia 21 grudnia 2000r. W sprawie utworzenia Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu.

§ 24


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 25


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki

UZASADNIENIE
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu został nadany uchwałę Nr XXIX/149/2000 Rady Gminy w Walimiu z dnia 21 grudnia 2000r. W okresie tym nastąpiły istotne zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, w wyniku których zadania Zarządu Gminy przejąć wójt, burmistrz, prezydent. W zakresie zmian schematu organizacyjnego uznano za konieczne zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej dostosować go do obowiązujących przepisów w tym z treścią ustawy o bibliotekach określającej pracowników działalności podstawowej. W kompetencji dyrektora jest zatrudnianie, awansowanie pracowników na poszczególne stanowiska uwzględniając między innymi staż pracy, wykształcenie i inne. Określenie to pozwoli na uniknięcie zmian schematu organizacyjnego i jego ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w związku ze zmianami na stanowiskach działalności podstawowej.Opublikował: Tomasz Rybiński
Publikacja dnia: 17.06.2011
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 17.06.2011
Dokument oglądany razy: 4 310